Legend Phantom!

#2CJ88808
Error: Cannot reach Clash Royale Servers
A fun and casual clan, Phantom encourages helping each other out by coaching and teaching. Taunting is allowed in friendy battles but respect is mandatory.

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
S4MBO / ##8P892UPR
4,833
419
1
2
Kiwi Monkey / ##802QRPPU
4,719
208
2
3
Gunhild / ##882JVGC0G
4,648
526
2
4
billybobert9 / ##8GYP2GC8
4,604
357
2
5
Dessertarian / ##P22R8CRL
4,567
178
2
6
christopher26 / ##JYJQC88
4,424
300
1
7
Therapho / ##RLQ0LURU
4,318
254
1
8
VooDeux / ##8VRV22U22
4,317
376
1
9
T-Bag / ##PPUGVUPCR
4,315
198
2
10
feddy / ##8J9YJ0QL
4,264
134
0
11
Kiwanis_ / ##GJJC20Q
4,262
58
1
12
Generaleoley / ##90UVY2J8G
4,231
447
1
13
bartleby / ##9Q28PU88U
4,193
278
1
14
Ryan / ##2UUQ8PJPV
4,160
84
0
15
Mojowater / ##2VJRG0VUL
4,125
262
0
16
ott4ever / ##8J2PQ0GUV
4,113
0
0
17
Al Black / ##P09CQL00P
4,075
152
1
18
Aidan the Great / ##828PQQLG
4,040
184
1
19
cringe / ##2V0PQ9GQL
4,040
20
0
20
datboss / ##28RY9YCLP
4,026
176
0
21
Daman / ##2P2P80YQ9
4,013
52
1
22
jmani / ##9LG0LL9P
4,003
156
0
23
Mudge / ##Y2YUQJJR
4,002
250
2
24
lemonT / ##9UJV92JCY
3,969
138
0
25
AKoep4 / ##2V99G8G2Y
3,931
195
0
26
ogiehhh / ##PQQVVP0
3,916
13
1
27
Yuzarseef / ##9LJJ80CLJ
3,906
0
0
28
ISAACAS10 / ##P99RQLVYJ
3,878
10
1
29
Jonas Stark / ##9QCLV9P
3,873
54
0
30
vortex269 / ##8VGJUYUPJ
3,866
188
1
31
baalajimaestro / ##8CR2CVQ8C
3,794
158
0
32
mdog750x / ##P0C2PRCQ
3,778
20
0
33
soccer7777 / ##PL9UU0UC
3,762
44
2
34
Elocxle / ##YUG9PU9
3,735
262
1
35
Skywalker3 / ##9J2GGL00Q
3,656
332
0
36
Mr. Q.... / ##8CU0GGRJY
3,643
10
0
37
Dabigdamage / ##82GJRL29
3,630
0
1
38
Karnath / ##29VGRQ82
3,628
324
1
39
Link471 / ##8LQR80U9C
3,620
76
0
40
VluggeJapie / ##9PRJQR2RR
3,602
50
2
41
reegot55 / ##YY8QYRQ
3,559
172
1
42
JudoChopFTW / ##8820PC9GY
3,536
232
0
43
Stjepan Grizelj / ##RQPGL0JC
3,472
38
0
44
Preacher / ##QQ82C028
3,456
46
0
45
Psy / ##YLJCL908
3,400
84
0
46
ShaboiShawn / ##8RRVQJGV
3,305
150
0

Become a Legend. Join us today.