Legend Dynasty

#99R2PQVR
4,000 trophies required
43,332 clan score
13,342 total donations

Formed in October 2017, Dynasty knows it’s place in Legend lore and lives up to every day. With a spirited group of players, Dynasty fights hard, and has a good time. Always striving to improve, Dynasty is looking for the exceptional players that enjoy teamwork and constant improvement. Become part of the Dynasty today.

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
DanTheMan / ##2CQJCYJPG
4,839
350
2
2
chetan sking / ##8CY2UYLGP
4,615
116
0
3
OV97 / ##89PUC0Y9
4,547
530
1
4
Timbo / ##8GYQ90P2
4,501
369
1
5
ItzJoel / ##8L88VUPL
4,490
808
1
6
Nightmare / ##2RYYLGGUG
4,474
704
1
7
king archit / ##8UQ8PYUC0
4,457
56
1
8
Erkn / ##999J8G02
4,399
304
1
9
A$AP Milan / ##GGJPCV8C
4,397
696
2
10
Boss / ##9PGCLU9PC
4,376
806
1
11
BarokBoy / ##PVCG29U8
4,360
562
1
12
Itachi Uchiha / ##8GQQ2LGUP
4,352
251
0
13
Pazzo / ##8JGJGR982
4,347
618
1
14
VÎŚÎØŃ / ##PYV8C2UP
4,319
138
1
15
BlackPanda / ##9QV92QP
4,309
0
1
16
Manas / ##29PY8YUQ8
4,308
373
0
17
JB Teoh / ##2GL9CJCQ
4,303
236
0
18
dsotc27 / ##9QR0P8GR
4,251
158
1
19
Harsh / ##U2GY080G
4,249
73
1
20
Müzak / ##9U9QJ0VU8
4,239
402
2
21
Lucky Doog / ##PUUQ08JG
4,228
349
0
22
black hole / ##2JLU2QJL0
4,225
379
1
23
Curious George / ##28UP9VCJ9
4,222
233
0
24
chaka khan / ##2QGY9GG9R
4,199
562
1
25
baLi / ##29LVCVUQG
4,183
746
0
26
Florida / ##PP098UYG
4,180
126
0
27
¥RÕBÎÑ¥{BÊÃST} / ##90R8Q0GG
4,167
29
0
28
TomTan / ##90L8YY29G
4,155
231
0
29
abhinash / ##2JPU9LLGQ
4,152
113
0
30
Aortic Terrors / ##2U20LUPG
4,148
447
2
31
[email protected] / ##898282YC8
4,138
566
0
32
Amy艾媚 / ##92YULLG02
4,104
232
0
33
RedHordeAuWiMo / ##PYL8GUGC
4,099
280
1
34
Daikaji / ##9JQUYPGR
4,097
218
2
35
Hamza Kalair / ##98Y2QL8CG
4,082
280
1
36
☞☤⋐爪匕爪⋑☤☜ / ##J0YURUY
4,079
177
0
37
Lord Rayquaza / ##8JGQLRP2P
4,075
188
0
38
laparel / ##8PLUG8U02
4,010
64
0
39
HIGHWAY TO HELL / ##88RVJ208Y
4,003
126
0
40
sage mulhall / ##82GLUV2QU
4,002
74
0
41
Labrex / ##2V9GCV8PP
4,001
0
0
42
Zolrat / ##2YQQVVVJV
4,001
0
0
43
friend<3 / ##8CJCUJUL9
4,001
0
0
44
frenchy / ##9CJP2V9Y
4,001
0
0
45
#1029384756 / ##GL8G2VVQ
4,001
0
0
46
Pekkachu / ##2Q9CJQC8J
3,990
0
0
47
Diego / ##J8RYUQL
3,945
59
0
48
Ultra jekyll / ##LC0LR0QQ
3,813
313
0

Become a Legend. Join us today.