Legend Dynasty

#99R2PQVR
4,000 trophies required
44,109 clan score
10,690 total donations

Formed in October 2017, Dynasty knows it’s place in Legend lore and lives up to every day. With a spirited group of players, Dynasty fights hard, and has a good time. Always striving to improve, Dynasty is looking for the exceptional players that enjoy teamwork and constant improvement. Become part of the Dynasty today.

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
DanTheMan / ##2CQJCYJPG
4,832
150
1
2
king archit / ##8UQ8PYUC0
4,664
72
2
3
OV97 / ##89PUC0Y9
4,643
362
1
4
Erkn / ##999J8G02
4,579
252
0
5
Pazzo / ##8JGJGR982
4,557
412
1
6
JB Teoh / ##2GL9CJCQ
4,521
96
0
7
BlackPanda / ##9QV92QP
4,515
0
0
8
Zolrat / ##2YQQVVVJV
4,489
490
1
9
BarokBoy / ##PVCG29U8
4,488
235
0
10
Nightmare / ##2RYYLGGUG
4,465
238
2
11
ItzJoel / ##8L88VUPL
4,451
355
1
12
chetan sking / ##8CY2UYLGP
4,436
56
2
13
A$AP Milan / ##GGJPCV8C
4,411
312
2
14
Harsh / ##U2GY080G
4,402
0
0
15
Florida / ##PP098UYG
4,380
72
0
16
black hole / ##2JLU2QJL0
4,333
150
1
17
Curious George / ##28UP9VCJ9
4,320
456
1
18
VÎŚÎØŃ / ##PYV8C2UP
4,317
164
0
19
Itachi Uchiha / ##8GQQ2LGUP
4,305
212
2
20
abhinash / ##2JPU9LLGQ
4,287
174
0
21
dsotc27 / ##9QR0P8GR
4,273
122
0
22
Boss / ##9PGCLU9PC
4,269
362
0
23
Lucky Doog / ##PUUQ08JG
4,262
140
0
24
baLi / ##29LVCVUQG
4,220
330
1
25
TomTan / ##90L8YY29G
4,215
137
2
26
Daikaji / ##9JQUYPGR
4,206
0
0
27
RedHordeAuWiMo / ##PYL8GUGC
4,206
298
1
28
Müzak / ##9U9QJ0VU8
4,188
476
0
29
Timbo / ##8GYQ90P2
4,174
160
1
30
¥RÕBÎÑ¥{BÊÃST} / ##90R8Q0GG
4,162
464
1
31
el Red Rocket / ##888URJRQU
4,160
196
2
32
dogman / ##2LUYQ0YP
4,156
48
0
33
[email protected] / ##898282YC8
4,139
350
1
34
Labrex / ##2V9GCV8PP
4,105
18
0
35
Joshua III / ##2JG9RPLY
4,099
141
0
36
Aortic Terrors / ##2U20LUPG
4,084
348
1
37
#1029384756 / ##GL8G2VVQ
4,063
406
1
38
chaka khan / ##2QGY9GG9R
4,062
134
0
39
Amy艾媚 / ##92YULLG02
4,059
230
0
40
Zian / ##Y9JU8LYL
4,042
76
3
41
laparel / ##8PLUG8U02
4,039
210
0
42
Hamza Kalair / ##98Y2QL8CG
4,009
200
1
43
friend<3 / ##8CJCUJUL9
4,008
482
1
44
Malarky22 / ##8LVPUJC2
4,005
60
0
45
sage mulhall / ##82GLUV2QU
4,005
274
0
46
frenchy / ##9CJP2V9Y
3,987
100
1
47
HIGHWAY TO HELL / ##88RVJ208Y
3,954
38
0
48
Lord Rayquaza / ##8JGQLRP2P
3,899
212
0
49
Walnut... / ##2VU9JQYRQ
3,819
90
0
50
Ultra jekyll / ##LC0LR0QQ
3,813
330
1

Become a Legend. Join us today.