Legend Dynasty

#99R2PQVR
4,600 trophies required
50,344 clan score
11,144 total donations

Formed in October 2017, Dynasty knows it’s place in Legend lore and lives up to every day. With a spirited group of players, Dynasty fights hard, and has a good time. Always striving to improve, Dynasty is looking for the exceptional players that enjoy teamwork and constant improvement. Become part of the Dynasty today.

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
DanTheMan / ##2CQJCYJPG
5,376
384
0
2
fady / ##PUC0UGCV
5,334
280
0
3
Timbo / ##8GYQ90P2
5,274
220
1
4
christopher26 / ##JYJQC88
5,254
262
2
5
JB Teoh / ##2GL9CJCQ
5,210
367
0
6
Evan1125 / ##RY0CQJ20
5,163
383
0
7
My Dad / ##998VUCG00
5,125
346
0
8
GoblinKiller / ##LU2L28RC
5,115
248
0
9
BarokBoy / ##PVCG29U8
5,107
514
0
10
Marco / ##9Q98R9GPU
5,107
290
0
11
A$AP Milan / ##GGJPCV8C
5,097
436
1
12
phantom / ##9V2LG0YV
5,083
284
1
13
Itachi Uchiha / ##8GQQ2LGUP
5,066
212
0
14
No1 FTW / ##209P0UYLC
5,056
147
0
15
jmani / ##9LG0LL9P
5,019
86
0
16
Mickey Mousey / ##RY980VCJ
5,003
68
0
17
Lucky Doog / ##PUUQ08JG
4,988
294
0
18
thomas / ##YYYL9RJ0
4,977
54
0
19
puggggggg / ##8QJY2JC00
4,971
272
1
20
Boss / ##9PGCLU9PC
4,966
547
0
21
Zolrat / ##2YQQVVVJV
4,964
242
0
22
bilo / ##VJV89Q8G
4,964
222
1
23
Epsilon / ##8JPC02GC8
4,962
154
0
24
Plax Pilkiz / ##89JCJ9UR8
4,927
254
2
25
Mudge / ##Y2YUQJJR
4,910
390
0
26
chaka khan / ##2QGY9GG9R
4,870
208
0
27
Shashank / ##QCGPL8VP
4,856
328
1
28
Jet3182 / ##29JVJJ9JY
4,851
356
1
29
¥RÕBÎÑ¥{BÊÃST} / ##90R8Q0GG
4,831
112
0
30
Harsh / ##U2GY080G
4,795
18
1
31
Evelution / ##29JCGRYV9
4,774
476
0
32
Lord Rayquaza / ##8JGQLRP2P
4,772
128
0
33
Dr.Strange / ##Y98GLRRQ8
4,763
375
1
34
TheLegend / ##GPCC9UQ2
4,743
144
1
35
zor / ##99JUR9QQU
4,742
20
0
36
Laurențiu / ##PLVQ2CCLL
4,716
0
0
37
yosama / ##8Y0JLGQ
4,695
234
0
38
Nikos.B.Y / ##G0G0G2JV
4,662
20
0
39
Monika / ##9R889LLYJ
4,650
250
0
40
☆♧Hai Noroc♧☆ / ##80VGUC2RP
4,650
247
0
41
YalirGabli / ##PJG2RJC8G
4,638
244
1
42
_JuliusCaesar_ / ##PGYGYG9RR
4,617
208
0
43
kt / ##9JVC2LCL
4,594
20
0
44
Ultra jekyll / ##LC0LR0QQ
4,562
104
0
45
Al3mao / ##GR9PRPLR
4,546
274
1
46
¥¥ / ##RLLJ0CUU
4,517
10
0
47
Vignesh / ##92JCUG28
4,001
0
0
48
black hole / ##2JLU2QJL0
4,001
0
0
49
KoNe / ##8PGQCY9GL
4,001
0
0

Become a Legend. Join us today.